Jaarplan 2013 HarderwijkAanpak

algemeen
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

De wijkaanpak in Harderwijk wordt vormgegeven door meerdere partijen in onderlinge samenwerking: wijkbewoners, gemeente en professionele partners als bijvoorbeeld het welzijnswerk, de woningcorporaties, politie en andere instellingen. Voor initiatieven die de leefbaarheid in de wijken bevorderen zijn wijkbudgetten beschikbaar. Deze budgetten worden betaalbaar gesteld op basis van een jaarplan.  Daarnaast is geld gewenst voor wijkoverstijgende activiteiten en versteviging van de organisatiekant van de wijkaanpak. Daarvoor wordt door de gemeente zelf dit jaarplan opgesteld.

.

 


Resultaten 2012

De stadsbrede implementatie van de wijkaanpak is in 2012 opgepakt volgens het 10-puntenplan uit het rapport Wijkaanpak 2012-2015. Inmiddels is 60% gerealiseerd:
1. De doorontwikkeling van de wijkaanpak is volledig geintegreerd in het programma Betrokken en Leefbare Stad.
2. De verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling is belegd bij de programmamanager Betrokken en Leefbare Stad
3. en 6. Per 1 september zijn drie wijkmanagers aangesteld die gezamenlijk alle wijken van Harderwijk en Hierden kunnen ondersteunen
5. De twee projectleiders voor de wijkaanpak Zeebuurt en Stadsdennen hebben hun taken overgedragen aan de wijkmanagers
7. Er is een Regiegroep HarderWijkaanpak ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wijken, uit het maatschappelijke middenveld en de gemeente. De Regiegroep geeft richting aan de doorontwikkeling van de wijkaanpak.
8. In de programmabegroting is het budget Wijkinitiatieven structureel opgenomen.

 

  • Activiteiten 2013{jcomments on}

1. Wijkmanagers 
De drie wijkmanagers ontwikkelen een afgestemd beleid wat consistent en helder is voor de onderlinge samenwerking. Ook hun persoonlijke ontwikkeling krijgt daarbij de nodige aandacht.In te zetten methodieken:
- - groepstraining
- - individuele cursussen

Actie: Programmamanager Betrokken en Leefbare Stad

2. Regiegroep  
De Regiegroep komt 4x per jaar bijeen en stelt voor die bijeenkomsten haar eigen agenda vast. In principe komen de thema’s sociaal, fysiek, economisch en veilig regelmatig aan de orde. Eventueel worden daar sprekers voor uitgenodigd.

3. Communicatie HarderWijkaanpak
De Regiegroep is tot de conclusie gekomen dat de informatievoorziening rondom de HarderWijkaanpak verbetering behoeft. Suggesties die zijn gedaan om in 2013 verder uit te werken zijn:- Uitwisseling van wijkkranten/nieuwsbrieven
- Algemene website HarderWijkaanpak
- inzetten van sociale media als Facebook, Youtube, Twitter


4. Opstellen Wijkmonitor 2013
In 2011 zijn wijkprofielen opgesteld op basis van objectieve cijfers op de thema’s sociaal, veiligheid en leefbaarheid: de Wijkmonitor. Het wijkprofiel is voor de wijkbewoners een hulpmiddel om vast te stellen op welke thema’s meer of minder ingezet moet worden. De voor monitor gebruikte cijfers zijn inmiddels verouderd en recente cijfers zijn beschikbaar (bijvoorbeeld de Veiligheidsmonitor). Door in 2013 een nieuwe wijkmonitor te laten opstellen kan ook dat werkelijk de leefbaarheid in de wijken gemonitord worden.

Actie: Programmamanager Betrokken en Leefbare Stad

  • Wijkoverstijgende projecten 


5. Culturele activiteiten
Het traject Kunstmenu aangeboden in de binnenschoolse educatie krijgt een vervolg in de buitenschoolse educatie. In tegenstelling tot de binnenschoolse educatie waaraan iedere leerling deelneemt is er in de buitenschoolse educatie sprake van een keuze. Ouders/leerlingen kunnen op verschillende (prijs) niveau’s kiezen welk pakket ze nemen. De koppeling met de wijk wordt gemaakt door het geleerde in de activiteitenblokken te presenteren aan de wijk. Hierdoor kan een aanzuigende werking ontstaan voor meer kinderen uit de wijk.

Actie: Coördinator Brede Impuls  10.000


6. Project Armoede: Geloof in eigen kracht
Het project “Armoede, geloof in eigen kracht” draagt bij aan (sociale) activering en een sterkere Harderwjkse gemeenschap middels de doelen bevorderen zelfredzaamheid, sociaal vangnet en het bevorderen van vrijwilligerswerk bij mensen met een laag inkomen en een participatievraagstuk.

Actie: Programmamanager Betrokken en Leefbare Stad € 20.000

7. Onderzoek wijkeconomie
Economische activiteiten in wijken verhogen de leefbaarheid en vitaliteit. Het ministerie van Economische Zaken heeft een handboek Wijkeconomie uitgebracht om gemeenten te helpen de lokale situatie te inventariseren en mogelijk te versterken. De lokale inventarisatie zal in 2013 worden uitgevoerd, deels gefinancierd uit het Stad- en Regiocontract en de wijkaanpak.

Actie: Programmamanager Betrokken en Leefbare Stad en Programmamanager Ondernemende Stad
S+R en  € 5.000


8. Communicatie klimaatneutrale wijken
In het MilieuBeleidsPlan 2009-2013 heeft de gemeente Harderwijk zich gecommitteerd aan de landelijke klimaatdoelstellingen. En in de routekaart naar een klimaatneutrale stad gaan we nog een stap verder. Onze inwoners en bedrijven zijn hierin een niet te missen partner. Met name het ondersteunen van inwonersinitiatieven zal hierin belangrijk worden. Goede communicatie en ondersteuning is hierin erg belangrijk, welke deels wordt gefinancierd uit het Duurzaamheid- en Klimaatbudget en uit de wijkaanpak

Actie: Bram Oudejans Wijkmanager en medewerker Duurzaamheid en Energie.
D+K en  5.000

Totaal budget € 60.000


Bron: Gemeente Harderwijk